Cemevinin Aylık kirası 8225 TL

İstanbul’da yaklaşık 600 yıllık geçmişi olan bir dergah ve cemevi var: Şahkulu Sultan Dergahı. Cemevi tarihi eser olduğu için mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu şekilde sayısız gayrı menkulü var. İhale usulü, başvuru veya başka şekillerde özel kişi ve kurumlara belirli süreler için kiralanıyor. Hatta Hacı Bektaş Veli Derganı’nda olduğ gibi giriğinde…

3 Milyon Suriyeliyi Besleriz, Yörüklerden Oturma İzni İsteriz

Bu yıl bu dağların karı erimez Eser bâd-ı sabâ yel bozuk bozuk Türkmen kalkıp yaylasına yürümez Yıkılmış aşiret il bozuk bozuk Pir Sultan Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesindeki Hacıbaba Dağı eteğindeki Çoka mevkiinde yazı geçiren Sarıkeçili Yörükleri’ne Orman İşletme Şefliği’nden ‘Çadırlarınızı toplayıp burayı terk edin’ baskısı. Geçtiğimiz haftasonu yaylada yapılan göç etkinliği sırasında su sorunlarını dile getiren Sarıkeçili…

Laiklik, Alevilerin Vazgeçilmez İlkesidir

Diyanet’in cemevleri ile ilgili “kırmızı çizgi” açıklamasına, Alevi önderleri deklarasyonla cevap verdi: Alevilerin toplu ibadet yeri cemevleridir. Laiklik Alevilerin vazgeçilmez ilkesidir Laiklik, Alevilerin vazgeçilmez ilkesi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in cemevleri ile ilgili “kırmızı çizgi” açıklamasına, Alevi önderleri deklarasyonla cevap verdi. Alevi Toplum Kuruluşları Yüksek Danışma Toplantısı sonrasında açıklanan ve “Alevilerin toplu ibadet yeri cemevidir”…

görserl tamamen temsilidir.

Kürtlerin Alevilere Karşı Kullanılması Ve Kürtleşen Türkler

Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman; babası olan Yavuz Sultan Selim zamanında Kürt beylerine tanınan özel imkanları; olduğu gibi sürdürmüş ve kuvvetlendirmiştir. Aşağıda Sultan Kanuni Süleyman’ın bu ayrıcalığı resmi hale getiren fermanı yer alıyor: “Kamım Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim zamanında Kızılbaşlara karşı cephe alarak müspet ve hayırlı hizmetlerde bulunan ve…

Selefilerin İşgalindeki Harabati Baba Dergahımıza Gidiyoruz

Makedonya’da bulunan ve uzun zamandır Selefi grupların işgali ve baskısı altında tutulan Harabati Baba Tekkesinde Cem yapacağız. Kalkandelen’deki (Tetova) 500 yıllık Alevi – Bektaşi tekkesini işgal eden Selefi gruplar Tekkedeki Bektaşi Babalarını kaçırmaya çalışıyorlar. 2004 yılında NATO Helsinki Komitesi’nin, işgalci grubun dergahtan çıkartılması yönünde kararı bulunmasına ragmen Makedonya hükümetinin bu kararı yerine getirmiyor. AKP Hükumeti…

Din Dersi Sorunu

Birkaç yıl evvel Cem Vakfı tarafından 1919 kişinin imzasıyla açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine ilişkin dava AİHM aşamasına ulaştı. Söz konusu davanın Aleviler ve Alevilik lehine sonuçlanması amacına katkı sunmak için aşağıdaki çalışmayı yapmış bulunmaktayım. Bilindiği üzere Türkiye’de 1982 Anayasası ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adıyla zorunlu…

Cumhuriyet Dönemi ve Alevilik

ATATÜRK VE ALEVİLİK Mustafa Kemal, Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nı örgütlerken Alevilerin desteğini almadan edemeyeceğini biliyordu. Çünkü Anadolu Alevileri, Sünni bir İmparatorluk olan Osmanlı yönetimine karşı 700 yıldan beri muhalif idiler. Osmanlı yönetimi, Anadolu Alevilerinin gözünde hem Emevi-İslam geleneğini sürdüren bir yönetim, hem de kendilerine karşı yapılan toplumsal haksızlıkların kaynağı idi. Son Osmanlı padişahı İngiliz Emperyalizmi ile…

Alevilik Ve Eski Türk İnançları

Aleviliğin Eski Türk İnançlarıyla İlişkisi Türkler dünya tarihinin en eski halklarından biridir. Türk adının bu halka ad olması daha yakın dönemlere ait bir tarihsel olgu ise de Türk dili konuşan toplulukların geçmişi yaklaşık beş bin yıl geriye kadar götürülmektedir. Türklerin sahip olduğu inançsal özellikler onların yaşayış biçimlerinin sonucu olarak doğa temellidir. Doğadaki varlıklarda ruh olduğuna…

Sosyolojik Olarak Türkler’in Kürtleşmesi Olanaklı Mıdır?

Sosyolojik bir kural vardır; “Her milliyet farkı dil farkını gerektirse de, her dil farkı milliyet farkını gerektirmez.” Bu kuraldan yapılacak çıkarsama her dil farkının milliyet farkı olmadığıdır. Bir milliyet tarihsel gel-gitlerde farklı dilleri kullanabilir. Çoğu kez aynı dine mensup iki millet yanyana yaşadığı zaman bunlardan biri diğerini etkiler asimile edebilir ve onu temsil eder. Bunun…

Gökalp’ten Öcalan’a, (Türkmenlerin Kürtleşmesi)

Kürtçe ya da Zazaca konuşan Türkmenler’in varlığını yadsıyanlar arasında Türkmen aşiretlerinin Kürtleşmesi gerçeğini kabul etmeyen bir anlayışa sahipler. Bu düşünce sahipleri Kürt aşiretlerinin Türkleşmesini kabul ederler. Ama tersini Türk aşiretlerinin Kürtleşmesini kabul etmezler. Türkmen aşiretlerinin Kürtleşerek Zazaca ya da Kurmanci öğrenerek varlıklarını sürdürdüklerini kabul etmezler. Onların aslında Kürt ya da Zaza olduklarını varsayarlar.

Koçgiri Aşireti Kürt mü, Türk mü?

KOÇGİRİ AŞİRETİ,KÜRT MÜ? TÜRK MÜ? Alevilik araştırmaları denilince İréne Mélikoff adından söz etmemek olur mu?Peki bu konuda Prof. Mélikoff ne düşünüyor? Melikoff’a göre; Kürtçe ya da Zazaca konuşan Aleviler Kürt ya da Zaza mı?Yoksa Türk mü? Bakalım bu konuda Mélikoff ne yazmış. “İlk Safeviler’in taraftarlarının adı olan, fakat giderek horlayıcı ‘asi zındık’, hatta ‘Kürt’ anlamlarına…

Hubyarlılarda Töreler, Kültürler

Orta Asya’da (Şamani’lik) halen bu aşiretlerde doğal olarak yaşamaktadır. Kültür, inanç ve düşünce etkinlikleri mevcuttur. Küfrü mümkün olduğu kadar yapmazlar. Küfür eden insanı toplumdan dışlarlar. Normal konuşmalarda dahi küfür yasaktır. Bunun değerlendirmesini şöyle anlatırlar. Ağız güzelliğine alışın, ağız dergah kapısıdır. Lokma yenilir, Dua edilir Allah’ın ismi anılır. Dört Kitaptan üstün ekmek yenilir. Onun için küfrü…

Atalar Kültürü – Eski Türkler’de İnanç Motifi

Atalar Kültürü Eski Türkler’de İnanç Motifi Gelenek, Göktürk, Oğuz ve daha eski Türk inançlarından gelmektedir. Orta-Asya Türkleri’nin inancını dört temel noktada toplayabiliriz.Gök-Tanri kültü, Atalar kültü, Tabiat Kültleri ve IX.yüzyıldan itibaren bu kültlere eklemlenen Şamanizm inancı; tüm bu inançlar öylesine birbirine girmiş ki, ayırmak imkansiz hale gelmiştir. Atalar Kültü; ölmüş büyüklere tazim, atalara saygı, “baba hukuku”nun…

Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı) ve Alevîlik Arasındaki Benzerlikler

Türk Alevî ve Bektaşîliği ile Gök Tanrı inancı arasında çeşitli paralellikler mevcuttur. Bunlardan bazıları, kamlar ile dede-baba geleneğindeki benzerlikler, uçmağ-tamu inancının donuna girmek anlayışını andırması, atalara kurban kesme ve şenlik adetleriyle Cem Ayinlerinin yapılış tarzlarındaki uyumluluk olarak sıralanabilir. Eski Türklerdeki din adamı olan kamlar ile Alevî-Bektaşî geleneğinin din adamları olan dede-babalarda belirli bir sülâle ve…

Kam, Dede, Baba

Şamanizm’de Kam, Şaman her şeydir. Bu inancın sahiplerine göre Şaman : a.Sihirbazlık yapanb.Hastaları iyileştirenc.Gaipten ve gelecekten haber verend.Ruhları bedenlerini terk edip tekrar dönene.At üstünde göğe yükselip Tanrı ile konuşanf.Tabiat kuvvetlerini istediği gibi yönlendireng.Ateşin yakıcılığından etkilenmeyenh.Yenilmiş hayvanları kemiklerinden tekrar diriltenı.Kadın erkek karışık, müşterek ayinler yapanj.Tahta kılıçla savaşan doğa üstü bir insandır. Şaman Şamanizme bağlı halklarda ruhlarla…

Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” Arasındaki Benzerlikler

• Kam , Dede , Baba seçilme töreni : Gerek Kamlık ,gerek Dedelik soydan gelme birer mistik meslektirler. Her ikisi de soyunda Kam ve Dede bulunan sülalelerin çocukları arasından bu vazifenin sahibi aranıp bulunur. Eski Türklerdeki Kamlık ve Dedelikteki soy takibi şartına rağmen bir seçimin olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Türkiye’de “Ocak” denilen dede soylarının en …

Aleviler ve Türkçülük

Türk tarihindeki en önemli sorunlardan biri de Türkler arasındaki dini anlayış farklılıklarından kaynaklanan ayrışmadır. Yıllarca Türkleri ayrıştırmak için başka başka adlar koymak, abecelerini ve kültürlerini değiştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmak isteyen kirli eller, yeni yöntem olarak Türkler arasındaki dinsel anlayış farklılıklarını kullanmışlardır.Osmanlı döneminde başlayan Kızılbaş katliamları 199o’lı yıllara kadar devam etmiştir. 18 Nisan 1978 Malatya Katliamı,…

Tekke Aleviliği – İctimai Alevilik

TEKKE ALEVİLİĞİ – İÇTİMAİ ALEVİLİK Baha SAİD Türkiye’de mezhebi zümrelerin sureti teşkilini tedkik etmek, Türkiye cemiyeti için esaslı ve milli bir vazife olduğuna kani olmayan var mı bilmem? Cumhuriyet Türkiye’si aksay-ı hududları içinde yaşayan öyle zümrelerimiz var ki, bunları, hıristiyan cemaatları, kendi muhtedileri diye kaydetmekde bir beis görmüyor. Mesela Kargın, Avşar, Tahtacı, Çepni Alevileri mütekasif…

Büyük Türk Komutanı- Başbuğ Şah İsmail Hatayi

BÜYÜK TÜRK KOMUTANI ŞAH İSMAİL Büyük Türk komutanı ve devlet adamı, aynı zamanda büyük Türk düşünürü ve şairi Şah İsmail’i doğru anlamak bugünki Türkiye’de çok önemlidir. Ciddi bir rakip olarak ortaya çıkması, Osmanlıların yüzyıllar boyunca süregelen azılı düşmanlıklar ve yok etme girişimlerine rağmen ayakta kalmayı başarabilmesi Şah İsmail’i ve kurduğu devletinin önemini bir kat daha…