Kürt Alevi Yoktur

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu, bir hafta önce Kayseri’de bir konuştu pir konuştu. Prof. Halaçoğlu “bugün Kürt olarak bilinen hâttâ hâttâ söyleyeyim, Alevî Kürt olarak bilinen insanlar maâlesef Ermeni’den dönmedir” demişti. Onun sözleri günümüzün önemli bir sorununun tartışılmasının da önünü açtı.

Şimdi soru şudur: Türkiye’de Kürt Alevî var mıdır? Ermeni’lerin bâzıları 1915 sürgününden sonra Alevî olup Kürt Alevîsi hâline mi gelmişlerdir?

RESMÎ TARİH GİZLİYOR

Bugün resmî tarihçi Yusuf Halaçoğlu’nun da PKK çizgisindeki Kürtçülerin de “Alevî Kürt” veya “Kürt Alevîsi” gibi terimlerle anlattığı kesim, özbeöz Türk’tür.

1501 yılında, Anadolu’dan giden Türkmenler, İran’da Safevî Devleti’ni kurdular. Bu devleti daha 15 yaşında kuran Şah İsmail, Hatayi mahlasıyla şiirler yazıp deyişler söylüyordu. O, bugün bile Anadolu Alevîleri için çok kutsal bir kişiliktir. Cem törenlerinde Hatayi’nin üç nefesi okunmazsa tören yürütülemez.

Şah İsmail, İran’daki devleti, Anadolu’da bulunan şu Türkmen boylarının yardımı ile kurmuştur: Ustaclu, Şamlu, Bayat, Afşar, Beğdili, Döğer, Yüreğir, Kınık, Bayındır, Salur, Eymir, Halep Türkmenleri, Rumlu, Çepni, Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Karadağlu, Çapanlı, Turgutlu, Karamanlı, Dulkadırlı, İspirli, Hınıslı, Tokaçlı, Varsaklar… Bu aşiretlerin büyük bölümü Alevî idi (bu konudaki ayrıntılar için Bakın: Prof. Faruk Sümer; Safevi Devleti’nin Kuruluşunda Anadolu Türklerinin Rolü, TTK Yayını).

1514 yılında Çaldıran Ovası’nda Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile İran’daki Türk Safevi Devleti’nin sultanı Şah İsmail kapıştılar. Savaşı, Osmanlı kesimi kazandı.

Bu çatışmada Anadolu’daki göçebe Türkmenler (Alevî Türkmenler), Şah İsmail’in yanında yer almışlardı.

Kürt aşiretleri ise Osmanlı Devleti’nin tarafında kılıç sallamışlardı. Kürt’lerin bu yardımı yüzünden Yavuz Sultan Selim Doğu Anadolu’yu aşiret reislerine taksim etti. Kürt beyleri artık bulundukları şehrin hâkimi olacaklar; bu mülkiyet hakkı babadan oğula kalacak ve dışarıdan kimse onlara karışamayacaktı.

Fakat Yavuz Sultan Selim’in bir isteği vardı: Kürt aşiretleri Şah İsmail adlı Kızılbaş’a yardım eden bu Türk aşiretlerin hakkından gelecekler; onlara aman vermeyeceklerdi.

ŞU AŞİRETLERE BAKIN

Bugün Alevî Kürt denilen aşiretlerin büyük bölümünü işte bu Osmanlı Devleti ile Kürt aşiretlerinin ezdiği Alevî Türk aşiretleri oluşturmaktadır. Örneğin, Afşarlar’ın Doğu’da kalan kolu zaman içinde Kürtleşmiştir. Afşarlar Türk, Fars ve Arap kaynaklarında geçen ve padişah çıkartan çok büyük bir Türk boyudur. Afşarlar’ın bu özelliğini öğrenmek isteyenler Prof. Faruk Sümer’inOĞUZLAR (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilâtı-Destanlar” isimli kitaba bakabilirler.

Hülya Avşar, eğer âilesi Afşar boyundan ise, kesinlikle Türk’tür. Âilesinde Kürtçe konuşuluyor olması, sözünü ettiğimiz bu tarihî değişimin ürünüdür.

Diğer bir örnek de Beğdili (Beydili: Badıllı) aşiretidir. Alevî olan bu aşiret de Oğuz boylarından birisidir. Bu aşiretin Balaban Kolu tarihî kayıtlarda 100 âile olarak yer almaktadır. İşte bu Balabanlı kolundan olan ve DTP’den milletvekili seçilen Sabahat Tuncel de bugün kendisini Kürt sanmaktadır. Kürt Alevîsi denilen bu insanlar aslında Türk Alevisî’dir.

Bugün Doğu Anadolu’daki kolları Kürtleşmiş olan Iğdır, Bayat, Eyva (Yıva) gibi boylar da hakiki Türk topluluklarıdır.

Bugün Kürt sayılan Şikak aşireti, Kürt tarihi Şerefnâme’de, Türk aşireti gösterilmiştir. Bu aşiretin sol kolunu oluşturan ve Hakkâri yöresinde bulunan Ertuşîler de Türk’tür. Ertuşlu demek olan bu isim İrtişli anlamına gelir. İrtiş, Türk’lerin anayurdundaki ırmaklardan birisidir.

Günümüzde Tunceli yöresinde yaşayan Alevîler ise Türkler’in Hun kolundandır. Tunceli halkı ile Kürt halkı arasında ne dil, ne kültür ne tarih bağı vardır.

Ünlü Türkmen boylarından Karakeçili aşiretinin Batı’daki kolu Türkçe konuşurken, Urfa bölgesindekiler Kürtçe konuşmaktadırlar. Küresinliler Samsun bölgesinden Van civarına yerleştirilmiş Türkler olmalarına karşın zamanla dillerini yitirmişlerdir. Kürt kökenliler ile sonradan Kürtleşenler arasında bir statü farkı bile oluşmuş idi. Van çevresindeki Kürt aşiret reislerinden Kinyas Kartal Kürtleşmiş Türkler ile ilişki kurmadıklarını, onlara kız vermediklerini dile getirmiştir. (Bakınız: Macit Gürbüz; Kürtleşen Türkler, s. 149).

Örneğin, Türkan adı Türkler anlamına gelen aşiret bile Kürtleşmiş bulunuyor. Kürdili oymağının da Barak Türkmenleri’ne bağlı olduğu biliniyor. Öz Türk boyu olduğu adından bile anlaşılan Döğer aşireti de Urfa bölgesinde Kürtleşmiştir.

Ayrıca Gaziantep ve Kilis dolaylarında Musabeyli, İlbeyli, Okçu İzzeddin boyları; Şanlıurfa’da Torunlar; Sincar Dağı çevresindeki Saçlılar; Sekiz Büklüler, Amik Ovası’ndaki Kırıklar ve hatta Akkoyunlu, Karakoyunlu gibi büyük Türk boyları bugün Kürtleşmiş durumdadır.

Sivas yöresinde Koçgiri diye bilinen büyük aşiret de bâzılarınca Kürt sayılıyor. Gel gör ki dünyâ çapında bir otorite olan Türkiyatçı İrene Melikoff bu bölgede yaptığı araştırmada bunların Türk kimliğini net biçimde tesbit etmiştir.

MİLLET-İ SÂDIKA: ERMENİLER

Ermeni halkı, milâttan öncesinden beri Kuzeydoğu Anadolu ile Kafkas hattında yaşamaktadır. En eski Hristiyanlardan birisi Ermeni halkıdır ve bunlar dinlerini asla terk etmemişlerdir. Türkler bölgeyi ele geçirdikten sonra Ermeniler’le dost olarak yaşamaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti, Türkmenler’i topluca katlederken, Ermeniler’i “Millet-i Sâdıka (Sâdık Millet)” ilan etmiş, devletin yönetim katında bunlara her türlü olanağı tanımıştır. Meşhur 1915 sürgünü, Ermeniler’in devlet içinde olay çıkarmaması için yapılmıştır.

Bu sürgünden kaçanlar, kendilerini gizleyenler, hemen hemen yok denecek kadar azdır. Kalan Ermeniler, devletin ve halkın bilgisi dâhilinde kalan âilelerdir. Bunları Alevîler’in içine gizlenmiş olarak göstermek tarihi çarpıtmaktır.

Kürtler ise tarihte, adı çok az geçen bir kavimdir. Bunlar Doğu Anadolu’nun dağlık kesiminde yaşayan göçebelerdir. Bir devlet kuramamışlardır. Ancak 1514’ten sonra aşiret reisleri güç kazanmışlardır. Kürtler inanç olarak İslâm’ın Şâfii kolundandır. Tarikat olarak da büyük ölçüde Nakşibendîliği seçmişlerdir. Bu yönüyle de Alevîler’le Kürtler arasında derin uçurum bulunmaktadır.

ANADOLU ALEVÎLİĞİ

Anadolu’daki Alevîlik özü itibârıyla Türk kimliklidir. Bu topraklardaki Alevîliğin kendisini anlatma aracı, “bağlamadır“. Bu saz Türk’e özgüdür. Alevîler, bağlamayı kutsamış; ona “Telli Kur’ân” denilmiştir. Kürtler’de bağlama olmadığı gibi, onun kutsanması da yoktur.

Anadolu Alevîleri’nin ibâdeti olan cem töreni de Türkçe ibâdet biçimidir. Bu topraklarda asla Kürtçe cem yapılmamıştır. Bugün Kürt Alevî diye bilinen veya kendilerini öyle sananlar bile cemlerini Türkçe yapmaktadırlar. Sâdece bu olgu bile Kürt Alevî’nin, Türk Alevî olduğunu göstermeye yeter.

Yine Anadolu Alevîliği’nin “Yedi Ulular” diye kutsadığı ozanların tamamı Türk’tür. Seyyit Nesimi, Hatayi (Şah İsmail), Yemini, Virani, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Kul Himmet Türkçe yazan ozanlardır. Günümüzde bile Kürt kökenli bir Alevî ozanı yoktur. Anadolu Alevîleri’nin kutsal kişileri arasında Kürt kökenli kimse bulunmamaktadır. Kürtler’de kadının durumu ile Alevîler’de kadının durumu birbirine hiç benzememektedir. Ayrıca sivil yaşam modeli de birbirine taban tabana zıttır.

Bu yüzden Anadolu’da dikkat çekecek bir kitle olarak Kürt Alevîsi veya Alevi Kürt olmamıştır. Bu terimler, son yirmi yılda ortaya çıkmıştır. Bir taraftan Osmanlı zihniyetindeki resmî tarihçiler, bir taraftan, Alevîler’i de Kürt göstermeye çabalayan PKK’lılar Alevî Kürt terimini icat etmişlerdir.

Bâzı Alevî’nin Ermeni olduğu iddiası da tamamen yanlıştır. Çünkü Ermeni milleti, Hristiyan olarak kalmıştır. Bunlardan İslâm’ı seçenler de çok azdır. Bu gibi Ermeniler’in Alevî nüfus içinde belirleyici olduğunu düşünmek, tarihi tersyüz etmekten başka şey değildir.

***

HAMİDİYE ALAYLARI DARBESİ

1826’da Osmanlı padişahı 2. Mahmut, Yeniçeri Ordusu’nu kaldırdıktan sonra bütün Alevî dergâhlarını yıktırıyor; Bektaşî babalarını astırıyor; dedeleri sürüyor; imparatorluk içinde Alevîler’i yeniden dağlara kaçırıyordu. Dağ başlarına sığınan çâresiz insanlar, meşe ağacının palamutlarını öğütüp yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

Alevîler’e yönelik yeni bir saldırı dalgası da Hamidiye Alayları ile geliyordu. Padişah 2. Abdülhamit, 1894 yılında Doğu Anadolu’da Kürt aşiret reislerine 26 kadar alay kurdurttu. Bu alaya girenler uzun ve tehlikeli askerlik hizmetinden ve vergi vermekten kurtuluyorlardı. Ayrıca bölgede astığı astık, kestiği kestik hâle geliyorlardı.

Ermeniler’e karşı kurulduğu iddia edilen Hamidiye Alayları, bulundukları yerde direnen son Alevî aşiretlerini de bastırıp yağmaladılar… Çünkü bu aşiretler Şâfii Kürtler’den oluşturulmuştu. Bugün Kürt gösterilen Alevî aşiretlere bu hak verilmemişti. Hamidiye Alayları’na ilişkin ayrıntılı bilgiler, o günleri yaşayan M. Şerif Fırat’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi adlı kitabında bulunmaktadır.

En az 500 sene süren bu ezme politikası sonucunda Alevî Türkmenler dillerini unutup Kürtçe konuşmaya başladılar. Özbeöz Türk olan bu Alevîler zamanla kendilerini Kürt sandılar.

***

“EŞEK TÜRK(!)”

Osmanlı Devleti’ni yönetenler zamanla bu devleti kuran Türk’ün düşmanı hâline gelmişti. İstanbul yönetimi, Türkmenler’i, “Eşek Türk, Akılsız Türk, Kaba Türk” diye aşağılıyordu. Şehirden beslenen Osmanlı şâiri de şöyle söylüyordu Türkmen’e:

“Türk’ün dilberidir gâyetle inat
Şehir dili bilmez lisanı kubat
Lisanından eyler Türklüğün isbat
Hayvan gibi gözün diker samana”

Türkmen ise Osmanlı zorbalarına şöyle cevap veriyordu:

“Şalvarı şaltag Osmanlı
Eyeri kaltag Osmanlı
Ekende yok biçende yok
Yiyende ortag Osmanlı”

Halk kendisini sömüren Osmanlı’ya karşı onun en güçlü olduğu dönemde isyan ediyor; bu isyana da Bozoklu (Yozgatlı) eşkıya Celâl’in adından dolayı “Celalî İsyanları” adı veriliyordu. Bu Celâl dahi Alevî idi. Osmanlı şeyhülislâmları da Türkmenler için “bu Kızılbaş tâifesi Müslüman olmadıklarından, öldürülmeleri dine uygundur” diye fetva veriyorlardı. Bunun belgelerini arşivlerden bulup “Osmanlı’da Karşı Düşünce ve İdam Edilenler” isimli kitabımda vermiş bulunuyorum.

Rıza Zelyut

***

Reklamlar

Kürt Alevi Yoktur” üzerine 45 yorum

 1. hem kurt hem alevi olduklarindan, bazi fasist, kendini bilmez, densizler tarafindan bu topraklarda nefes almalarina bir türlü olanak verilmeyen insanlar. bunlar kendi gördüklerinden baska dünyalari tanimazlar, gözleri renklere kapalidir. siyahtir onlarin dünyasi, karanliktir. iste onlara inat, kürdüz, aleviyiz… rengarengiz…

  Beğen

  • Türkçesi kıt hayvan; güzelim dilimizi böyle yarım ağızla kullandığına göre belli ki kıronun önde gidenine saf tutansın. Ama yine de belki anlayan biri cevap verir diye yayınlıyorum mesajını.

   Beğen

   • niye osmanlida cingenlerin ve turkmenlerin istanbula girmelerine izin verilmiyordu simdi daha iyi anlasiliyor..turkcesi kit hayvan gormek istiyorsan orta anadoluda turkmen koylerine git orda gorursun nasil turkce konusludugunu :)) cesaretin varsa yayinlarsin bu mesajimi..

    Beğen

   • Ulan malın önde gideni. Seni okutan hocada suç yok, suç sende. Türkçenin kıt olduğunu bir kez daha ispatladın bu ne idüğü belirsz iki mesajınla daha. Anadolu’daki Türkmenlere kurban ol sen. Bizler de o coğrafyanın çocuklarıyız ama sen hangi kafanın çocuğusun anlamadım. Derdini adam gibi söyle ki ben de sana mantıklı bir cevap vereyim. Osmanlı’nın Türkmen düşmanlığına dair, Suriçi’ne neden Türklerin giremediğine dair en fazla bilgi edinebileceğin yerdir burası. Önce siteyi indele, ondan sonra git Türkçeni düzelt, sonra gel konuşalım. Şimdi defol!

    Beğen

   • turkcesi kit hayvan ha 🙂 sen hic turkmen koyune falan gitmemissin anlasilan git de gor nasil guzel turkce konustuklarini lali lolu ulen li 🙂

    Beğen

  • Biz neler yaşıyoruz son 10 , 20 , 30 yıldır ve hatta yüzlerce yıldır ? Alevi Türklerin Türk topraklarında katledilmelerini ! Yaklaşık 900 yıllık önyargıların ve cehaletin, dinsiz din adamlarının fetvalarıyla, cami ve belediye hoperlörlerinden yapılan çağrılarla nefrete dönüştürülmesini, cinayetleri, toplu katliamları okuduk, duyduk, yaşadık ! … Dün yobazların ve o yobazlara silahşörlük yapan , kendi sentezleriyle kendi ruhunu, genetiğini bozmuş döneklerin hedefi küçüktü : Alevi Türkler ! Bugünse, hedef daha büyük : Türk ismiyle, T.C. tabelasıyla birlikte tüm Türkiye Cumhuriyeti !

   Bugün ülkemizde olanları anlayabilmek için, Gök Tanrı inancındaki Şamanist Türk` ün nasıl olupta islam dinini benimsediğiyle başlayarak, Aleviliğe ve bugün resmen ilan edilmese de, içten yozlaştırılıp çökertilen Türkiye Cumhuriyeti` ne kısaca bakmamız şarttır. Atalarımızın islam dinini benimsemesiyle ilgili resmi masal ya da yalan söyledir : “ Araplarla birlikte Çinlilere karşı Talas savaşı` na katılan Türkler, bu savaştaki işbirliğinden sonra Arapları ve islamı tanıyıp benimsediler ! “ Kuyruklu yalan ! Birincisi; Talas savaşı 751 yılının Temmuz ayında yapılmıştır ve Araplarla birlikte savaşan Türklerin karşısındaki ordu yanlızca Çinlilerden değil, Şamanist Türklerden de oluşuyordu; yani ,Türk Türke karşı da savaşmıştır ( ki bu gerçek hemen hemen hiç söylenmez !) . İkincisi ise, bu savaştan yaklaşık 100 yıl önce, işgalci Arap birlikleri sayısız kereler Ceyhun ırmağını aşıp Türk topraklarına saldırmışlardı. Daha Halife Osman zamanında, Muhammed bin Cerir komutasındaki 2700 kişilik bir müslüman Arap ordusu Ceyhun`u aşıp Fergana`ya kadar ilerlemiş; ama, Türk kuvvetleri bu işgalcileri , başındaki komutandan son askerine kadar yok etmişlerdi. Talas Savaşı` ndan 78 yıl önce de, ( 673 yılında ) Ubeydullah bin Ziyad komutasındaki 24 bin kişilik bir Arap ordusu, Kıbaç Hatun isimli Türk kadının yönetimindeki Buhara`yı kuşatarak ilk önemli işgal hareketini başlatmıştı; yani Türklerin, müslüman Araplarla karşılaşması çok daha önce, çetin savaşlarla gerçekleşmişti. İşte bu yüzden, bu acı dolu yıllar ( yaklaşık 630 ile 720 yılları arası ) saklı tarihimizdir; resmi kitaplarda yer almaz !

   Biraz samimi ve gerçekçi olalım : 90.000 den fazla kadın, çocuk, yaşlı, genç Türkün öldürüldüğü Talkan Katliamı ve Cürcan Katliamı ` nı kimler yaptı ? Uzaylılar mı, yoksa Kuteybe bin Muslim ve Yezit bin Muhelleb gibi komutanların başında olduğu İslam Arap orduları mı ? Buhara surlarının önünde ordusuna, “ Her kim Türklerden kesik baş getirirse 100 dirhem ödül vereceğim ! “ diyen Arap vali kimdi ? Enderhiz vadisindeki bir ırmağın kıyısında 12.000 savaş esiri Türkü kılıçlarla doğrayıp, o kanlı suyla dönen bir değirmende öğütülen undan ekmek yaptırıp yiyen müslüman Arap komutan kimdi ? Türk kızlarına tecavüz eden, onları haremlerine katmak ve Arap zenginlere satmak için ailelerinden ve yurtlarında koparanlar kimlerdi ? Hutel, Hocent, Soğd, Kes, Necef, Baykent, Numişkent, Ramitan, Faryap, Talkan, Belh, Suman, Buhara, Harzem, Cürcan, Taşkent, Semerkant gibi Türk şehirleri nasıl Arapların eline geçti ? Atalarımız, acımasız Arap ordularını “ iyi ki geldiniz, Gök Tanrımızdan sıkılmıştık ! “ diyerek çiçeklerle mi karşıladılar ? Mallarını , mülklerini, eşlerini ve kızlarını gönüllü olarak mı işgalci Araplara verdiler ? !

   Tarihi bir gerçek ki, Göktürk İmparatorluğu`nun zayıfladığı bir dönemde, imparatorluğun batıdaki sınırlarında bulunan bugünkü Güney Türkistan bölgesi, hile, yalan, savaş, katliam gibi yöntemlerle Arapların eline geçti ve halk korku ile, zor ile, para ile ve diğer yollarla zamanla ( bu zaman dediğim yaklaşık 90 yıldır ve hemen hemen T.C. yaşına eştir. ) inançlarını değiştirdi. Yani, resmi masalımız Talas Savaşı ` na kadar müslüman olan zaten olmuştu ! Resmi masalımızın ya da yalanımızın en tehlikeli sonuçlarından biri de : O dönemin bir çok önemli Türk kahramanının bilinmesini engellemek olmuştur. Bu engelleme, ulusumuzun tarihine karşı yapılmış en büyük ihanetlerden biridir. Arap ordularının kabusu olan Türgişlerin Su Lu Kağan` ını bugün çoğu kimse bilmez; O , Su Lu Kağan ki,Türk toprağındaki tüm işgalci müslüman Arapları Ceyhun`un öte yakasına kadar kıra kıra kovalamış bir efsaneydi ve o efsane insan, bir iç komplo ile öldürüldüğünde, Araplar sevinçten kurbanlar kesip , üç gün şükran orucu tutmuşlar ve ölüm haberini getirenlere mujdelikler dağıtmışlardı.

   İşte, Arapların dini yayma kılıfı altında yaptıkları 90 yıllık kanlı yağma ve talan saldırılarından sonra ortaya çıkan tablo: Bugün hala, az da olsa Gök Tanrı inancına sahip olanlar Kuzeydoğu Asya ve Orta Asya`da varlığını sürdürmektedir. Kahramanca direnen ama yenilen Hazar Türkleri de, önce İslamı, sonra Yahudi dinini ve en son olarakta Hıristiyanlığı seçmişlerdir. Araplara karşı savaşan ama , yenilen atalarımızın bir kısmı da islamı benimsemişlerdir ve bu sonuç , Türklük için yaşadığımız coğrafyada tam bir yıkım olmuştur ki, bugüne kadar da bu yıkımdan ( Atatürk devrimleri devam ettirilmediği için ) kurtulunamamıştır. Şöyle ki : Önce Türk toplumunun değerleri, töreleri ve dili hızla aşındırılarak değiştirildi. Orta asyadaki kadınımızın bugünkünden bile daha ileri bir sosyal statüsü olduğunu vurgulamaya gerek var mı ? O zamanki Türk kadını , ninja savaşçıları gibi kara çarşaflara sarılıp görevi çocuk doğurmak olan bir cinsel obje , yani ev kölesi değildi. Kadınımız, evde bir anne ve eş iken, gerektiğinde , savaşta at sırtındaydı; toplumdaki yeri, tam erkeğinin yanındaydı. Bir çok kadın vali, komutan, iş kadını vardı. Toplumumuz tek evlilik yapardı; cariye, köle ve bir tavuk çiftliğini andıran Harem`i bilmezdi atalarımız. Yeni doğan çocuklara Türkçe isimler verilirdi; bugünkü gibi kullandığımız isimlerin % 80 `i Arap ve Fars isimleri değildi. Bir başka önemli şey : Türk devletlerinin ve halkın kullandığı dil, islamı kabul etmeden önce Türkçe idi; islamı kabulden sonra, devlet dili ,Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Büyük Selçuklular, Osmanlılar dönemlerinde, yaklaşık 1200 yıl boyunca ( Mustafa Kemal Atatürk` e kadar ) Türkçe değil, bazen Farsça, bazen Arapça ve bazen de birkaç dilin karışımı Osmanlıca denen ucube bir dil oldu. Türk dilini yok eden anlayış, Türk tarihini, Türk`ü yaşatır mı ? Herşey büyük bir hızla yok edildi ! Türk, aşağıya rasgele seçip koyduğum şu iki şiir kıtasındaki gibi anılıyordu o karanlık 1200 yıl boyunca ki, bugünkü AKP iktidarının hedefi de aynıdır .

   “sakın türkü insan sanma.
   bir an bile olsa türkle birlikte olma.
   türk eline şeker olsa o şeker zehir olur.
   türkün başını keserken sakın gam yeme.
   baban da olsa türkü öldür.”

   “türk değil mi, merzifon’un eşeği,
   eşek değil, köpekten de aşağı.”

   Yani, kısaca, sünni islamı benimseyen atalarımız daha ilk yıllardan başlayarak , hızla , üzerlerinde Türke ait ne varsa onu atıp unutmaya ve islam Arap gömleğini giymeye başladılar; ruhsal – dilsel – kültürel – yaşamsal olarak gerçekleşen Araplaşma, kız alıp vermelerle genetik ( J1, J2 haplogrup) Araplaşmaya da yol açtı. Bu değişim ve dönüşüm, Osmanlı padişahlarının Halife cübbesini giymeleriyle doruğa ulaştı ! Türklük her şeyiyle birlikte yok edildi sanıldı ki, kaya gibi bir engel çıktı karşılarına : Alevi Türkler !

   İşgalci Arapın keskin kılıcı dağlar gibi kelleler uçurmuştu, sağ kalanlara da diz çöktürmüştü; ama, köklerinden , inançlarından kopmayan Horasanlı ve Harzemli bir kısım atalarımız hala eski töre ve yaşam tarzlarını koruyorlardı. Bunlar, uzun yıllar sonra, İslamın dördüncü halifesi olan Ali soyundan gelen ve Türk topraklarına sığınanlardan da etkilenerek, Şamanizm – İslam karışımı diye adlandırdığım yeni bir yaşam ve inanç tarzını ( kimileri buna İslamın bir mezhebi der ) oluşturdular : Alevilik.

   Allah`a, Peygambere, Kuran`a ve dördüncü halife Ali`ye bağlı olan bu atalarımızın en belirgin özelliği ise, Türk gelenek ve göreneklerini hep ön planda tutmalarıydı : Gök Tanrı inancındaki ataları gibi , göklerin, yerlerin, akarsu ve göllerin, dağların, kısaca tüm doğanın bir ruhu olduğuna inanıyorlardı ki, hala da “ ziyaret “ adı verilen yerlerde, ulu ağaçları, dağları ve gölleri kutsal kabul edip ipler bağlarlar, kurbanlar keserler. Alevi Türk kadının yeri , 5000 yıl önceki hemcinsleri gibi, erkeğinin yanıydı ve başı açıktı ; onlar, Türk tek evlilik geleneğini de kesintisizce bugüne kadar devam ettirdiler ve yabancılarla ve hatta sünni Türklerle bile evlilikten uzak durdular ki, bu, günümüzde Türk genetik kodlarına ( Q, N, R1a haplogrup) en fazla sahip olan topluluk olmaları sonucunu vermiştir. Kara çarşaf, kölelik, cariye, Harem gibi Türk`e ait olmayan hiçbir şey Alevilerin yaşamına girmemişti. Bu topluluk, sünni islamı benimseyen kandaşlarının tam zıttı davranarak 1200 yıllık Türkün karanlık çağında, hep Türkçe konuştu, köklerine bağlı kaldı ve doğal olarak , “ baban da olsa türkü öldür.” , “türk değil mi, merzifon’un eşeği, eşek değil, köpekten de aşağı.” diyen mayası bozukların hedefi oldular ! Selçuklu, Osmanlı ve ne yazık ki , Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde katledildiler ! 2012 yılında, Türkiye Cumhuriyeti` nde , Malatya’nın Doğanşehir İlçesine bağlı Sürgü Beldesinde, ” Sürgü Alevilere mezar olacak ! ” diye haykıranlar ile, Osmanlı İmparatorluğu`nda “ baban da olsa türkü öldür.” diye şiirler yazanlar aynı Türk düşmanları, aynı mayası bozuklardır !

   Bozuk maya ya da sentez kokar ; o kokuyu bastırmaya yarayan yalan, hile, cehalet gibi baharatlar da gün gelir işe yaramaz olurlar ! Gerçek ise, doğru bir tarih bilinci geliştikçe, er ya da geç açığa çıkar ! Allah`a, Peygambere, Kuran`a ve dördüncü halife Ali`ye bağlı olan Alevi bir Türkü öldüren ve bundan gurur duyan, cennete gideceğini düşünen bir başka Türk (!) , Bağa Tarkan, Kapağan Kağan, Kültegin, Tonyukuk, Bilge Kağan , Bumin Kağan, Su Lu Kağan gibi, hepsi “ kafir “ (!) olan atalarıyla ve tarihiyle nasıl gurur duyabilir ? ! Alevi Türke tahammül edemeyen, öldüren Türk ( !), müslüman Arap ordularını Türk yurdundan kovalayan şamanist Su Lu Kağan`a, Bağa Tarkan`a nasıl sahip çıkabilir ?! İşte, bozuk mayanın ya da sentezin koktuğu ve tutmadığı yer burasıdır ! Alevi Türkü öldürerek cennete gideceğini sanan bir Türkün (!) mantığı, aslında, Talkan Katliamı ve Cürcan Katliamı `nı yapan Arapların, Kuteybe bin Müslim ve Yezit bin Mühelleb`in mantığıdır !

   Peki, Kuteybe bin Müslim ve Yezit bin Mühelleb`in mantığı, nasıl oldu da 2013`ye kadar Türkiye Cumhuriyet`inde hayat ve taraftar bulabildi ? Yanıt oldukça basit . O hayaletin ürediği cehalet bataklığı bilim ile , gerçek bir tarih ve ulus bilinciyle kurutulamadı ! Çünkü, 10 Kasım 1938 saat 9 u 6 geçe, Cumhuriyet devrimlerinden geriye doğru gidişin başladığı tarih olmuştur ! Detaylara ve örneklemelere gerek yok ! Eğer, ileride Milli bir hükümet iktidara gelirse, kuruluş amaçlarından sapmış, ama üç bakanlığın bütçesinden daha fazla bir bütçeye sahip olan DİYANET ile, yine “ aydın din adamı “ yetiştirme amaçlarından sapmış ( istisnalar hariç ) Cumhuriyet düşmanları yetiştiren İMAM HATİP OKULLARI, tahrikatların ve fettullahçıların dersane ve kuran kursları gibi ihanet yuvalarının tümünün hemen kapatılması gerektiğini söylemeliyim ! Yapılacak yeni düzenlemede, Cumhuriyet devrimlerinin bekçileri olan Alevi Türk inancı mutlaka yer almalıdır; yoksa, 30- 40 yıl sonra, bugün yaşadıklarımızdan daha beterini yaşayacağımız kesindir ! İhanetin ve hainlerin kanser hücreleri gibi hızla çoğaldığı ve yayıldığı bu topraklarda, toplumun aydın öncüleri de, bu olanların bir maya bozukluğu sonucu olduğunu söylemek zorundalar, tabulara dokunmak zorundalar ! Bu tahlil ya yapılacak ve tedaviye geçilecek ya da bu Cumhuriyet ama bugün, ama yarın kesinlikle musalla taşına yatırılacaktır ! Başka yol yok ! Çıbanın başını tıraşlamak tedavi değildir ! Neşteri , kanserli hücrenin ta dibine kadar derine vurmak şarttır !

   ( Isvec Harbi Gazete deki bu yazim size bir yanit olduysa, ne mutlu.)

   Beğen

 2. peki Türkiyede binlerce kürtçe konusan Alevi var bu nasıl olmuş olabilir
  bende bunlardan bırıyım Kürtlerede haksızlık yapıldıgında üzülürüm Alevilerede ırkcılık yapmaya hıc gerek yok bence böyle bır dönemde bıraz daha evrensel dusunmek gerek

  Beğen

  • Bir kısım Alevilerin neden kürtçe konuştuğuna dair en çok kaynağı bulabileceğiniz yer burasıdır. Siteyi biraz inceler ve diğer kaynaklarla karşılaştırırsanız ve eğer gözleriniz tamamen kapanmamışsa gerçeği eminim göreceksiniz.

   Beğen

 3. bencede kürtçe konuşan aleviler kürt değildir en azından yüzde 90 nının kesin olmadığına inanıyorum.ama velakin bu aleviler kafa olarak yani kültür olarak sunni türklere oranla kürtlere daha yakınlar.yine bu alevilerin kendine kürt deme macerasıda ülkeye sol rüzgarı esmeye başlamasından sonra oluşmuştur.ki yaşı 60 70 olan aleviler kürt isminden ve insanından kendine asla benzerlik çıkarmaz adlarının önüne kürt getirmezler.zaza da değillerdir.ama zaza alevileri kürtlerden daha fazladır.şıh hasanlılar ve milanlılar gibi.

  Beğen

 4. Aslın da kürd diye bir topluluk da,kürdçe diye bir dil de yok.gurmançi ve soraniler var.gurmançi ve soranice konuşurlar..Zazalar asla kro değildir.tamamen horasanlı Türklerdir..krolardan asla alevi olmaz.ALEVİLİK öz be öz TÜRK kültürüdür..krolardan ne ozan çıkmıştır,ne sazı bilirler,ne semahı ve de yemeği,müziği Alevilikle örtüşmez..TÜRK IRKI SAĞOLSUN.TTKY.

  Beğen

 5. Alevilik bir inanç tanımı olduğuna göre bu tanımda ırk vurgusu yoktur. Katıksız Türk dediğimiz Kazakistanlıların yüzde kaçı Alevi? İstisnalar kaideyi bozmaz, Aleviler Orta Doğu coğrafyasında yaşamaktadır.
  Göçebe tarzı yaşam süren yoksul ve yerleşik hayata geçemeyen insanlar (Türklerin yoksul kesiminden söz ediyoruz), kent merkezli bir din olan İslam dininin emirlerinden kaçmak için, heterodoks bir inanç benimsediler.
  Bu inanç, köklerini 3000 yıllık Zerdüştlüğe ve Manişizme, kısmen Budizme dayandırıyordu. Zaten var olan bir inanç sistemi vardı. Evren – insan, doğa-insan, insan – insan ilişkileri detaylı şekilde yorumlanmıştı ve yazılmıştı. İbadet şekilerine vurgu yapmayan bu heterodoks inanç göçebelere cazip geldi. İlkel pagan çağlardan kalma ritüellerini bu inanca adapte edip sürdürdüler. Derinlemesine felsefi bir katkı sunmadılar. Zaten dertleri de katkı sunmak değildi. İlkel yaşam şekillerini göçmen olarak sürdüyorlardı. Yolda buludukları taşları üst üste yığıp ibadet ediyorlardı. Yollarına çıkan, engel teşkil eden dağlara adak sunuyorlardı.
  Bu inanç zamanla Alevilik olarak anıldı. 72 millete 1 nazarla bakmayan bizden değildir denildi. Beynelminel, ırkçılık, kavimcilik karşıtı bir iddiası vardı Aleviliğin ve daha önce kökenlerini aldığı inançların da iddia bu yöndeydi. (Bugün ise kendine Alevi deyip ırkçılık iddia eden sitede yazıyoruz bunları.)
  Köklerini Zerdüştlüğe ve Manişizme dayandıran bir inanca Kürt kökenli insanlar mensup olamazlar mı? Bunu demek istiyorsunuz Türk Kızılbaş ırkçılar?
  Pek muhtemeldir ki, Kürdiler bu inancı benimsediler. Hatta, yoksul göçebe Türkler, Orta Doğu- İran coğrafyasını işgal etmeden daha önce. Ezidilik mükemmel bir örnektir bu hususta.
  Bu bağlamda Yavuz Selim’in soykırım yapıtğı Aleviler Türk değil, Dersimli Kürdi Aleviydiler.
  Türk ırkçıları neyi kanıtlamaya çalışıyor? Dersim’de, Koçgiri’de, Maraş’ta soykırıma uğratılanlar, Kızılbaş diye aşağılanan Kürdi Alevilerdir.
  Kürdi Alevi yok demek abesle iştigal bir durum. Bunu iddia etmenin doğal sonucu, soykırımdır, etnik temizliktir, etnik tecavüzdür, kindir, savaştır, nesiller boyu düşmanlıktır. Ve mevcut durum tam da budur işte.
  Irçılıktan başka sığınacağı yeri olmayan nasıl bir insandır? Sevgi yok, emek yok, adalet yok, refah yok. Yakıp yıkmaktan başka bir şey bilmeyen, göremeyen insanlar. Sığınacağınız en son liman ırkçılık mı oldu? Alevi Kızılbaş ırkçılığı mı oldu?
  O zaman devam edin soykırımlara, tecavüzlere, kirli savaşlarınızla, masum kızların ırzına geçmeye devam edin, ve üstün ırkınızla övünün, gurur duyun!

  Beğen

  • Saçma sapan cümlelerle devam etmeseniz işte sonunda dopru dürüst birisi çıktı tartışacak diye düşünmekteydim. Ama nafile, bilindik cümleleri tekrarlamulsınız yine. Bizim ellerimiz tertemizdir ve kimsenin kanı bulamamıştır üzerimize. Irkçılığımız yoketmek, yıkmak değil mevcut olanı koruma ve daha da ileriye götürmektir. Bu konuda kesinlikle yanılıyorsunuz.
   Evet haklısınız, kürtler on bin yıldır var. Bütün üstün uygarlıkları kuran da onlardır ama nedense bir yerlerde bir aksilik olmuş ve tekrar evrimin en başına dönmüşlerdir. Bütün dinler birbiriyle etkileşim içindedir ve aynı coğrafyada yaşayanların birbirinin kültürünü alması olağandır fakat Kızılbaş Türklerin Asya’dan getirdiği bir inançtır. Pagan, zerdüşt gibi tezler artık tutmuyor, bence teorisyenlerinizin yeni şeyler üretmesi lazım

   Beğen

  • dostum, anadoluda ermeni, rum kim varsa türk oldu, gerçek türkler, gördükleri zulümler, kaçışlar ve asilmilasyonlarla kürtleşti, bilinçli bir çalışma ve büyük bir projeydi bu, ve bu kürtleştirme görevinide doğuyu elegeçirecekleri sevdası ile kürtler yaptı…

   Beğen

  • Irçılıktan başka sığınacağı yeri olmayan nasıl bir insandır demiş sasa isimli yazar. Artık
   işine gelmediğine ırkçı demek ağız alışkanlığı olmuş bunlarda…Madem kendiniz ırkçı
   değilsiniz, ne diye ırk ismi ile ”KÜRT” ismiyle devlet kurmaya çalışıyorsunuz.Sağı solu
   yakıp yıkmak, kan dökmek için başka sığınak bulamadınız mı? Bula bula Kürtçülüğü mü
   buldunuz? Eh artık başka bir şey bulamadıysanız, ırk ismi üzerinden gidiyorsanız size
   etnik döküntü diyenlere de kızmayacaksınız…

   Beğen

  • Kimin katlettiğine bakın. Katledenler dincilik çukuruna batmış yobazlardır. Eğer birisi kalkıp ta Türklük adına Alevileri katletmişse beraberce lanetleyelim. Kastınız MHP ise onlar da aynı katliamları ümmetçilik, dincilik adına yapmışlardır. Çorum ve Maraş katliamlarının bildirilerini okuduğunuz vakit görürsünüz ki “Müslümanlar” diye başlar. O şerefsizler Alevilere satırla, baltayla saldırırken Türklük için değil saplandıkları ümmetçilik batağı adına yapıyorlardı bunu. Bugün yapanlar varsa da aynı gerekçeyle saldırıyorlar.

   Beğen

 6. Insan olmak için; ne Turk, ne Kurt, ne Alevi, ne Ermeni ..olmak gerekmiyor. hic bir mahluk da hangi irk’a hangi din’e, mezheb’e mensub olacagini onceden seçemiyor…nedir bu beyhude tartisma arkadaşlar!..bakiyorum da herkes birbirini fasislikle suclarken aslinda bilinc altinda kendini ele veriyor..yazik etmiyormuyuz su ulkeye, su guzelim insanlarimiza. insanlari iyi kotu diye ayırmak gerekir, sunni, alevi, hiristiyan, Kurt, Turk diye değil. Insan olun lütfen sadece insan..
  Kendinize yapilmasin istemediğiniz hic bir seyi baskasina yapmayin.. hepsi bu. doğan Karakas

  Beğen

  • Karşımızdakiler insanlıktan anlasalar elbette onlara insan gibi davranacağız. Kürt kürtlüğünü savunup ülkeyi bölme uğrunda binlerce askeri, onbinlerce yurttaşı öldürürken insan
   Ermeni geçmişi geçtim bugün halen Karabağda Türklere soykırım yaparken insan
   Sırf Alevi olduğu için üniversitede satırla doğrayan, sokakta oruç tutmadığı için linç edien, toplu katliamlara yeltenen yobazla insan biz değiliz öyle mi?
   Azıcık etrafınıza bakın Doğan Bey, açın gözünüzü.

   Beğen

 7. Dersimliler Deylemidir. Ve deylemiler Dımlice konuşurlar. dilleri kürtçeden farklıdır. lehçeleri farklıdır. Deylemilerin kürtleşmesi söz konusudur, bazı türk aşiretlerininde deylemice veya kürtçe konuşması muhtemeldir. Ama Bu Dersimin tarihini Dımıli kökeninden hun türklerine dayandırmakla desteklenmez. saçmalıktan başka bir şey değil. Dersimde türkmen kökenli aşiretler zaten bilirler türkmen olduklarını bu gizli saklı bir bilgi değildir. Aynı Dersimli olupda Adana da yaşayan ben gibi dilimi konuşamıyorum ama Dımıliyim. kaç sene okul okumuş bir adam gelip böyle basit savmalara dayandırmış kendini. tespitlerde adı geçen aşıretlerin bir çoğu dediği gibi ama b u kendileride biliyorlar. saklı bir şey değil. siz koca bir Deylemi tarihini hiçe sayarak madara etmişsiniz kendinizi. Ksenefun deylemi tezini ve karduklar tezini okuyup öyle bir yerlere gelseydiniz keşke..

  Beğen

  • Tezinizi savunun Birkan. Biz onu da yayınlarız. Saygı sınırları ıçinde kaldığınız müddetçe kimse size hakaret de, küfür de etmez. Ben de şahsım adına bu konuyu daha da irdeleyeceğim. Buradaki tapu tahrir ve temedduat defterlerinin verileridir. Bugün kürtleşen bir yığın Türkmen aşireti mevcuttur. Bu aşiretler gerçeği bildikleri halde kendilerin kürt veya zaza diyorsa kimsenin yapacağı bir şey yoktur.

   Beğen

 8. Aslında herkesi rahatlatacak olan tek şey bilimdir yani Tarihtir. Gerçek atalarını bulmak ve kadim zamanlardan bugüne gelen göbek bağını ortaya çıkartıp kavramak, insanın en derin varlık alemine kavuşması anlamına gelir. Başka köklerin gölgesinde kuruyan ve sürekli acı çeken bir ruhtan kurtulmak buna bağlıdır. Bugün kendine Kürt diyen birisinin ataları ve hatta akrabaları İnduş medeniyet nehrinin kenarındadır ama bilmez kendine Hakkari dağlarında geçmiş arar fakat ruhu bilir orda bir şey olmadığını. Kimisinin ataları Issık gölünden kimisi Tarbagataydan kimisi Pamir dağlarından kimisi Afganistandan veya Hindistandan gelmedir. Elbette İran platosunuda unutmamalı. En nihayetinde 60-70 bin yıl önce Afrika’da bir yerlerde pinekliyordunuz. Aslında en utanç verici olan tek şey ırkçılığın kendisidir. Özelikle Alevilikten bahsediliyorsa. Aleviliğin elbette adet, gelenek ve ritüelleri Asyanın derinliklerinden geliyor bunun aksine zorlamak boşuna. Mesela Bahreyndeki Alevilerle, Suriye-Hatay Nusayrileri İslama bağlanış yolundan ve dünya görüşünden başka ritüel ve halk inançları konusunda ortak bir davranışları yoktur. Zazalar birçok açıdan Türklere benzerler çünkü bir arada çok bulundular ve Zazaların İslam yolu ile Türklerin İslam yolu birbirinin kopyası gibidir. Sasani İmp.ve Büveyhoğulları tarihi Zazaların iyi okuması gerekiyor. Kırmançi’lerin ve Kelurilerin ise yan yana yaşayıp neden birbirlerini anlamadıklarını sormaları gerekiyor. Farsça bir omurga üzerine oturmuş bu diller tam olarak hangi coğrafyada hala yaşamlarını sürdürüyor? Akrabaları nerede? Biraz İnduş biraz Kirman’a baksak nasıl olur acaba? Moğollardan kaçıp Anadoluya Türklerle gelen doğu İran bölgesi toplulukları Selçuklunun derin Fars severliği neticesinde daha çok Konya ve çevresine yerleştirildiler ve hatta Mevlana ve babası Selçuklu sultanının davet ve hamiliğiyle Konya’ya gelirken babası rahmetli oldu, Sultan onu sarayının gül bahçesine gömdürdü ama Türk derviş ve aşiretleri dış bölgelere presledi. Selçuklunun Türkçeyi konuşmadığını da hatırlamak gerek. Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Kürt olarak adlandırılan belli başlı aşiretler her daim Şafi olarak kayıtlı iken hatta bunlara kurulan medreselerin bile Şafi akıma göre eğitimi yapılırken özelikle Kırmançi’lerin Alevi olması doğasına ters bir durumdur. Bugün öyle olmaları ayrıca açıklanması gereken bir dönemin varlığına işaret eder. Sözün kısası Tarih orada bir yerde herkesi atalarına götürmeyi bekliyor ama asıl mesele Irkçılık hastalığının nüksetmemesi gerektiğidir. Bugün hanginiz (Türklere soruyorum), geldiğiniz boyu biliyor veya kaç taneniz aile işaretini gösterebilir? Aileniz hangi Altay grubundan kopmuş? Diğer coğrafyalardaki akrabalarınız nerelerde var? Acaba sizde Oğuzlardanmısınız? Osmanlı hanedanı atalarınızın beyliğine neler yapmış nerelere sürmüş? Hanginizin atasını kandırıp boğdurtmuş? Bu soruları İrandaki bir Türk size söyleyebilir ama siz söyleyemezsiniz. Alevilik meselesine hemde özüne gelecek olursak, Yol bir, sürek binbir diyen ve kimseyi kimseden ayırmayan ve herkesi bir gören bir anlayış ne PKK’nın ne de Irkçı unsurların sofrasına sığmaz. Neticede her ikisi de tipik bir avrupalı ırkçı dünya görüşüyle yoğurulmuştur. Kürtleri ırkçılığa sevk edenlerin Devleti idare etmiş olan Türk Nazileri olduğu şüphe götürmez ama bilmek gerekir ki Türklük bir kültürdür ve ırkçılık o kültürün kapısından geçmez bugün Türkçülük yapanlar Nazizm’in yani Ari ırkçılığın felsefesiyle yoğurulmuş çakma aryanlarıdır. Ahmet Yesevi adı anılır çünkü Türkçeyi horlayıp aşağılayan Farisi alimler ve Farisileşmiş olan Selçukluya karşı olan bir isyanın öncüsüydü. Tıpkı Firdevsi’nin Araplara isyanı olan “Şahname”si gibi. Kürtlerin içinde erimiş olan Türklere gelince, bunlar Osmanlı arşivlerinde gün yüzüne çıktılar ama adam kendine Kürt dedikten sonra yapacak bir şey yok tıpkı Türklerin içinde erimiş olan Moğollar ve Hind-İran topluluklar gibi. Hepinize sağlıcakla kalın diyorum ama yine en son olarak tek sözüm şudur ki Irkçılık insanlığın yüz karasıdır ve unutmamalı ki Türkler orta Asya’da en az iki dil konuşurlardı ama Türkçeyi hiç unutmadılar. İnanmayan Kaşgarlı’nın Divanı Lügatı Türk’ünü okusun, orada Türklerin Kayın ağacına Kürt dediğini de görür. Tabiki burdaki Kürtle alakası yok. Saygılarımla.

  Beğen

  • Yazıda katıldığım tek şey var o da “adam kendine Kürt dedikten sonra yapacak bir şey yok” sözüdür. Bu ülkede ırkçılık yapan birileri varsa o da kürtlerin tamamı ve onların hem mecliste, hem dağda, hem şehirdeki eşkıya uzantılarıdır. Türkçülüğü bir kez daha araştırın derim ben size. Alman Nazizmi ile Türkçülük aynı köprüden bile geçmez ki taklidi olsun.

   Beğen

   • Ne Ettiyse Devletim Etti_Devlet Nedur! Bi Devlet Sahipcelik Yapar. Yoksa Devlet Neyedur.Hem Devlet Benim Devletimse Asilimisyon nedur _DEM Osmanlı nın Ettiği ettiğidur

    Beğen

  • ”Kürtleri ırkçılığa sevk edenlerin Devleti idare etmiş olan Türk Nazileri olduğu şüphe götürmez”
   derken Kürt ırkçılığını alttan alta aklama,haklı görme uğraşındasın…Daha önce de ırkçılığı utanç
   verici diye nitelerken şimdi kendinle nasıl çeliştiğini göremiyorsun.Şimdi sana bir soru sorayım:Asker-sivil,yaşlı-çocuk ayırt etmeden katleden PKK terörist mi?değil mi?Kıvırtmadan cevap ver.Net bir cevap.Gerçekte ideolojinizin ne olduğu ortaya çıkacak…Irkçılığı utanç verici
   olarak nitelerken kendi ırkçılığınızdan yüzünüz kızarmayacak bir türsünüz çünkü.Psikoloji bilimi
   tez konususunuz…

   Beğen

 9. kürdün soyu yokki alevisi olsun BEN TÜRK OĞLU TÜRK”ÜM ALİYİ HZ. ALİ EFENDİMİZİ SEVEN HERKES ALEVİDİR AMA SOY OLARAK kürt zaza falan bunlar yalan dolan yok öyle bir şey onlar devşirmedir dönektir ALEVİNİN HASI BİZİM TÜRKLERDEN ÇIKAR

  Beğen

 10. ORTA ASYADA Bir tane alevi yok! anadoludada bir tane çekik gözlü yok.. madem öz be öz türksünüz neden çekik gözlü değilsiniz? orta asyadaki türklerin “H E P S İ” çekik gözlü. sakın ola , sizler , türkleşmiş kürt ve iranlılar olmayasanız?

  Beğen

  • Sen eşekle çiftleşme sonucu dünyaya gelen bir zavallı olduğun için bu kadar basit ve bayağı bir soru sormanı gayet normal buluyorum eşşeğin oğlu.
   Oğuz Türklerinin çekik gözlü olmadığını bilmeyecek kadar cahil ve Kazakistan’ın ortasında dikilen Ahmet Yesevi külliyesini duymayacak kadar embesil olduğun için sana da cevap vermiyorum.

   Beğen

  • Türkiye’de çekik gözlü yok mu?! Alevi olsun Sünni olsun Yörük Türkmenler genelde yuvarlak yüzlü ve biraz çekik gözlü. Al izle bak şunları, aptal!
   http://www.youtube.com/watch?v=N27VN1M2I4E
   http://www.youtube.com/watch?v=D62eCwcSIIU
   http://www.youtube.com/watch?v=7Lmvn-s8Hso
   youtu.be/XiITlLXP5ME?t=3m47s
   http://www.youtube.com/watch?v=TBHJWCZMV4E
   http://www.youtube.com/watch?v=EKtUS4KEhUs

   Ayrıca Türkmenistanlı Türkmenler de Moğollara, Çinlilere hatta Kazak, Kırgız Türklerine bile benzemezler. Bizim Yörük Türkmenlerine benzerler. Şu linkteki Ali Ismayilov’un cevabının altındaki Altınçiçek Ömürsüren’in yorumuna bak Türkmenistanlıların tipini görmek için.
   http://qr.ae/Tsz31B

   Beğen

  • Türkün, Çinli veya Japon gibi çekik gözlü olmasını beklemek ya saflık ya da kürtçülerin bilinçli saptırmasıdır. Türkiyedeki Türklerin yüzde 80’i Horasandan gelmedir ve çinlilerle alakası yoktur. Horasan Türklerinin tiplerinin bir çinli gibi olmasını beklemek aptallıktır. Selçukludan önce gelen Türkler de vardır ve bunlar Karamanlı Ortodokstur, Gagavuzlar gibi… yani Türkleri bir kabile olarak değil de kökü asırlara ve bin yıllara dayanan kolları olan büyük bir ırk olarak düşününüz. Horasan bugün İrandadır ve aynı bizim dilimizi konuşurar, büyük çoğunluğu İran azarbaycanında yaşarlar bunlar da aynen bizim dilimizi konuşurlar ve tipleri bize benzer. Oğuz Türkleri bize benzer, Kıpçak Türkleri biraz daha çekik gözlüdür ama onlar da çinli-japon tipli değildir…. Kürtler neden tek tip değil biraz da onu düşünün. Kürtlerin özellikle Hanefi olanları neden Türklere benzer. Çünkü Hanefi kürtlerin tamamı kürtçe konuşmaya başlamış ve Kürtleşmiş türkmendir…

   Beğen

 11. Bence bu bilinçli yapılıyor alevileri bölmek adına uygulanıyor tamamen siyasi sebepler. Mesela Iğdır ve Kars’taki Azeri Türklerinin hemen hepsi Caferidir ve Mhplidir Alevileri sapkın olarak görürler kendileri Türktür ama Alevi Türkleri beğenmezler. Yahu Çaldıranda alevileri katleden kimdi , kılıçtan dönenleri sürgün eden kimdi ? Şah İsmail’e eşek Türk diyen ,Türklüğü aşağılık bir şey gören Yavuz Sultan Selimdi. Bugün Arnavutlukta,Makedonyada Arnavut,Makedon Bektaşiler Aleviler var tabii onlara gelince can ciğerler türk olmamaları önemli değil bırakın kardeşim Alevi Alevidir sanki İsrailoğulları gibi burda ahkam kesiyorsunuz onlar nasıl Yahudilik İsrailoğullarının diyorsa siz de aynı ırkçılığı yapıyorsunuz Medet kardeş katılıyorum tamamen Türk de olsan bugün sana ne bir Sünni Kürt ne de bir Sünni Türk kızını vermez sebep:Alevisin.

  Beğen

 12. Diyarbakir bir kurt sehri degildir Uzun Hasani okuyun Diyarbakir Alevi Turkmen sehridir 14. yuzyilda seyidlerimizin yazilari vardir Dicle nehrinin sagi solu Kizilbastir diye hepsini Yavuz zorla gocterdi Safi kurtler ve Ermeniler katletti bunu saklamaya calisiyorlar sadece Dersim ve Kocgiri diyip Alevileri kendileri gibi yonlendirmek istiyorlar ve Televziyon karsisinda HALKLARIN KARDESLIGI DIYORLAR HALK SIZI …..

  Beğen

 13. “etnik genetik test” ile orta asya’dan gelip gelmediğinizi öğrenebilirsiniz, ben gelmemişim, kürdüm aleviyim, alevilik kavmi ve tarihi aşar, alevilik hak hakikat yoludur, siyasete indirgemeyin

  Beğen

 14. Dersimliler kendilerine Kızılbaş kırmanç derler.KÜRtlükle hiçbir ilişkimiz yok.Kürtçeyi anlamayız.KIRmanc (zaza) dilini kullanırız.Aleviyiz. .Horasandan gelmeyiz. hem kürt hem alevi olan çok azdır.Bingölün bir kısmı VArto buralar hep bizim dili konusur.Kürtlerin LEhce demesi tamamen uydurma.Amaçları bu alevi bölgesini sindirmektir.Ayrıca diyarbakır ve guneydeki bircok ilde zazalar yaşar ve kürt değiller.DOgu denilince nedense ilk akla KÜRTLER geliyor? bu algıyı kırmanız gerekiyor.Dersimin %90 kızılbas kırmanctır(Zazadır)ALEvilik konusuna gelirsek bunu sadece bir ırka mal etmek yanlış olur.Eğer biz zaza dilini kullanıp zaza olduysak bu bölgedeki tüm insanlar onceden zaza ve alevi olması gerekir ki bende hem zaza hem alevi olayım.bakıyorsun %90 kırmanc(zaza) dilini kullanıyor bunda sorun yok ama hemde alevi oluyor.O zaman aleviler türktür demek mantıksız geliyor.ALevilik cok farklı bu şekilde ırka bağlayarak tanımlamak çok yanlış ve mantıklı değil.

  Beğen

 15. BEN ALEVİYİM DOĞRUDUR KURDUN ALEVISI YOKTUR
  TÜRKIYEDE HDP SIYASI PARTIYLE KURTLER BIZ ALEVIYIZ DEMEYE BAŞLADI
  VE BU HEM SIYASİ HEMDE İDEOLJIDIR SIYASI OLARAK HDP YE OY TOPLAYAN LAR IDEOLOJI OLARAK ALEVI GENÇLERIMIZI DAĞA PKK YA YADA YPG YE SOKAMAYA ÇALIŞIYORLAR
  BURDAN ALEVI GENÇLERE SESLENIYORUM KURTLERIN ATASÖZU ATEŞİ MAŞA VARKEN ELİNLE TUTMA SALAK OLMAYIN ALEVILER TÜRKMENDIR TÜRKTÜR
  BU KURTLER ALEVILERIN INANCINI TAHRIP EDIYOR ZERDUŞLUKLE BAGDAŞTIRIYORLAR BEN SOSYAL MEDYADA ÇOK DENK GELDIM ALEVILER KURANDAN AYRIDIR DIYOR INANCIMIZI TAHRIP EDIYORLAR ALEVILER İSLAMIN GÖBEGINDEDIR ALEVILERIN KITABI KURANDIR PEYGAMBERIDE HZ MUAHMMED S.A.V DIR BEN ALEVIYIM KURAN BENI BAGLAMAZ AYET HADISLER BENI BAGLAMAZ DIYORSA O ADAM YA ATAİST YADA KURT TÜR KISACASI DINSIZDIR……

  Beğen

 16. VE BURDAN ALEVİLERE ŞUNUDA SÖYLIYIM SOSYAL MEDYADA ALEVILER ADINA AÇILAN HESAPLARA SAYFALARA ALEVİ DIYE GIRMEYIN ÇUNKI ÇOĞU KURTLERIN AÇTIGI VE KENDINE KURDUN ALEVISIYIM DEDİĞİ PKK SEMPATIZANLARI BU SAYFALARDA PKK YPG PAYLAŞIMLARI PKK PROBAGANDASI YAYIYORLAR O KADAR GERIZEKALIKI DOGUDA OLANLARA KURTÇE KONUŞUYORSUN SEN KURDUN ALEVISISIN DIYOR DOGUDAN BATIYA GELENEDE SENIN ANNEN BANAN KURTÇE BILIYOMU ÇOĞUNLUK BILIR DOĞUDA YAŞAMIŞ OLDUGU İÇİN SEN KRUDUN ALEVISISIN ULAN ŞEREFSIZ BENDE INGILIZCE BILIYORUM INGILIZ ALEVISIMIYIM DE DÖT OLSUN ….

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s